تحقیق دانلود JNM_Volume 2_Issue 6_Pages 71-84-1

3-4- ایزوترم جذب شکل 3 فاکتور پوشش دهی سطح (θ) برای غلظت های گوناگون بازدارنده ایمیدازولین بر حسب غلطت مورد استفاده با توجه به بازده بازدارندگی بدست آمده از آزمون تافل را نشان می دهد که در آن 100 / θ = η می باشد. با بررسی و تطبیق نتایج ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

مقاله دانلود JNM_Volume 2_Issue 6_Pages 85-96-1

Process Parameters on the Layer Formation Behavior of Plasma Nitrided Steel”, Surface and Coatings Technology, Vol. 141, pp. 1826, 2001. Goo-Hwan Jeong, Min-Sun Hwang, Yong Jeong, Myun-Hokim and Chong Lee, “Effect of the Duty Factor on the Surface Characteristics of the Plasma Nitride and Diamond-Like Carbon Coated High-Speed Steel”, Surface ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

پایان‌نامه JNM_Volume 2_Issue 6_Pages 97-108-1

ساثغِ ی) 1( : ZrSiO4 + (1+x) Al2O3 + x MgO 4ZrO2 + Al2SiO5 + x MgAl2O ایی اوٌٌؾ اثتذا هٍشثَط ث اوٌٌؾِ آل هیٌٌب هٌٌیضیبِ، ثشای تـىیل اػپیٌٌل ػپغِ هشثَط ث تدضی صٍیشوی ث وشاُّوشاُ آل هیٌٌبی صهیٌصهیٌِ ثشای تـىیل صیشو ًیب ویبًیت اػت . ثشسػی هٌٌبثغ هغبلؼبتی [16] ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

تحقیق دانلود JNM_Volume 2_Issue 5_Pages 1-12-1

Reinforced foamed metal, US Patent 3940262, 1976. 7- J. Banhart, J. Baumeister, A. Melzer and M. Weber, Composite material component, especially an optionally foamable die cast metal matrix composite component, is produced, German Patent 19813176, 1999. 8- J. Baumeister, Methods for manufacturing foamable metal bodies, US Patent 5151246, 1992. J.F. ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

منبع پایان‌نامه ارشد JNM_Volume 2_Issue 6_Pages 43-56-1

نتایج بدست آمده از کارکرد عملی مس خالص تولید شده به روش ECAP طی فرآیند EDM رایج ترین روش محاسبهی سایش الکتریکی، تعیین مقدار حجم کاسته شده از الکترود می باشد[14]. معمولاً اختلاف وزن الکترود پیش و پس از ماشین کاری اندازهگیری شده و به وسیلهی چگالی الکترود به مقدار ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

منابع مقاله JNM_Volume 2_Issue 5_Pages 13-22-1

حبػج ٌشدیذٜ ػٝپغ ثب اػتفٕبدٜ اص سٚٚاثط )2( ) 3( ضخبٔٔتٝ لای ٞبی ٔغ ٚ مشٜ٘مشٜ دس ٕ٘ٛ٘ٝٞبی ثٝدػت آٔ ذٜ اص شحّ ٔشحّٝی صفش حبػجٝ ؿذ. )1(دس ادأ ، ضخبٔٔت دس ٞش شحّٔشحّٝ ARB ثب اػتفبداػتفبدٜ اص سٚٚاثط صیش حٝبػجٝ ؿذ: )2( )3(tn: ضخبٔٔت دس ٞش شحّ 0t: ضخبٔٔت ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

منابع پایان‌نامه JNM_Volume 2_Issue 5_Pages 23-34-1

ًشبیج ث دػز آهذُ اص آًبلیض EDX ًـبى هی دّذ ککِ هیضاى فَر کشثیِ ػطحی دس حبلز قطجیز هثجز ثیـشش اص حبلشی اػز ک قطجیز اثِضاس هٌفی اًًشخبه ؿذُ اػز. دلیل ایی ه ضَعِ سا ایی گگًَِ هی سَاى سَضیح داد ککِ چَى دهبی ػطح قطؼ کبس دسَ قطجیز هٌفی ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

دانلود پایان‌نامه ارشد JNM_Volume 2_Issue 5_Pages 35-48-1

ثِه ظَـ خلَگیفی اق ایدبؼ وبغتبـ هبـتٌٌکیتی، ؼهبی ثیی پبوی یک هؼبؼلٍ ؼهبی پی گفم اًًتػبه گفؼیؽ ،وسٌ یی، ثِه ظَـ غٍفٍج یؽـٍلى اق فلک خََی ث جَؼ ٍیمگ یّبی هىبًیىی زمفّهگیٍ فلک خَی، ؼهبی پهگفم یک هؼبؼل ؼهبی پی گفم ثفاثف ثب 200 ؼـخِ ی وبًًتیگفِاؼ ؼـ ًظف گفًفت ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

منابع پایان‌نامه ارشد JNM_Volume 2_Issue 5_Pages 49-56-1

نتیجه گیری در ایی دضدضٍّؼّؼ، سبثیز ػولیبر َرد ثز ریشعبخشبر ٍ یضگی ّبی هکبًیکی دعش ای اس ف لادًّّبی TWIP آلیبصی ثب سزکیتِ Fe-33Mn-3Si-2Al-1.3Mo هَرد ثزرعی قزار گزفش اعز ٍ ًشبیح سیز ثِدعز آهذ: 1-َرد عزد عجت افشایؼ اعشحکبم ٍ داکشیلیششِ در ایی فَلًاد هی گزدد. 2-افشٍدى هَلیجذى عجت ث ادامه مطلب…

توسط 92، قبل