j x را تبثغ ؽکل هزثَط ثثِ گزُ jام در قغًقغِ ی x هی ًبهین. در ایی خب α ٍ هبتزیظ ّبی A ٍ B ثبثت ج دًجَدُ ٍ تبثؼی اسٍ x هی ثبؽٌٌذ. ثزای هحٍبعجهحبعجِ ی هؾتق هزتجِ ی
ًخغت ددٍمٍم ثز اعبط رٍاثظ) 2( ) 7( خ اّین داؽت:
)10( ux pT xA1xB(x)u در ایی صَرت لاِسم اعت هؾتق ثثِ گگًَِ ی سًدیزُ ای اس p،B A ًغجت ث x گزفت ؽَد:

px  p,xx,

Ax  A,xx, )11(
xx
BxA1x11

x  B,xx,

x A xA,xxA x

ثب اعتفبدُ اس راثغراثغِ ی )10(، هؾتق هزتجهزتجِ ی ًخغت ثثِ گگًَِ ی سیز ثیبى هی ؽَد:
T A1B,xu )12(

u  u,x  p,Tx A1Bu  pT A1A,x A1Bu  pT A1B,xu
xتًابع یزنٍ مًًرد استفاد در ریش گالرٍکیه بدین الماِن
تبثغ ٍسى ثزای توبهٌی گز ّب رٍی توبهی داهٌ ی هغئل تؼزِیف هی گزدد ث گ ای ک تبثغ ٍسى رٍٍی توبهیِ ًقبط داهٌ هٍثجت یب صفِز اعًَتِِ هِقذار آى در xj ثیؾی ث دُ ثٍب دٍر ؽذِى اس قغ یٍ xj اس هقذِار آى کبعٌتکبعتِ هی ؽَد در فبصل ای اس گزُ ی هَرد ًظز ک آى را ؽؼبع اثز تبثغ ٍسىٍسى هی بهٌذ، هقذار آى ثزاثز صفز هی گزدد .اس عِعَی دیگز، ؽٍؼبع اثز تبثغ ٍسىٍ، ثیبىک ذُ ی بحی ای اعت ک آى گٍز یضضُ هی ت اًًذ رٍیِ خَاهٌ تبثٍیز ثگذِارد .ثزای
تبثغ ٍسُى هی تَاى ث هؼز ٍفتزیی آًْب
.[4]اؽبرُ وًوَدَد Gaussian ٍ cubic spline

درین یاب المان طبیعی بمىظًًر دستیابی بٍ تًابع یزن
دیبگزام رٍ ًی ؽجک ثٌٌذی دلاًًی یکی اس اعبعی تزیی ٍ هفیذتزیی اثشارّبٍیی غِتٌٌذ ک یک هدو ػ ی بهٌظن
ًقبط)گزُ ّب( را تؼزیفّ هی ک ٌذ. هدو ػِ ای اس گز ّبی خذا اسّّن ث گ ی {N={n1,n2,…,nm را در فضبی گفت هی ؽَد ککِ ثیبى ریبضی دیبگزام آى ثثِ گگًَِ ی سیزاعتِ[7]:
TI x R2 : d(x, xI )  d(x, xJ ) J  I )13(

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

ثب ت ختَخِ ثثِ ای یککِ فضبی هتزیک در ًظز گزفتگزفتِ ؽذُ فضبی اقلیذعی اعت ،(d(xI,xJ فبصل ی ثیی xJ xI اعتٍ. ایی هِکبى ٌذعی ثب رعن ػٍوَد هٌِصفِ ّبی ثیٍی ّزِ د گز ث دعت هی آیذ. دیبگزام ر ًی هزتج یِ ددٍ ای یگ تؼزیفُ هیؽَدِ: هکبى ٌذعی ًقبعی اس صفح ک nI ًشَدًیک تزیی وغبیّوغبیِ nJ ًشدیکتزیی وغبیّوغبیِ پظ اس آى هی ثبؽذ. ایی بحیًبحیِ را هی تَاى ثثِ ثیبى ریبضی ثثِ گگًَِ ی سیز تؼزیف کزد:
TIJ x  R2 : d(x, xI )  d(x, xJ )  d(x, xK ),K  I, J )14( .قغًقغِ ای هزثَط ثثِ فٍضبی ددٍثؼذیٍثؼذیِ اعت x(x,y) ککِ
عیجغَىً در عبل1980 درٍى یبه وغبی ّوغبیِی عجیؼی را هؼزفی وًوَد. در ایی رٍٍػ ثزای تؼییی وغبیِّوغبیِ ّبی عجیؼی قغِ ای هبٌذx ث هختصبت(2(x1,x، اس دیبگزام رٍ ًی هزتج ی دٍم اعتفبِدُ هی ؽَد ٍ ثذیی تزتیت وغبی ی عجیؼی هختصبِت وغبی ی عجیؼی هؾخصّ هی ؽَد .
هختصبتٍ ّوغبی ی عجیؼیِ)تَاثغِ ؽکل( ثِ ػٌ َاى تَاثغٍ درٍٍى یبثی در درٍٍى یبه ّبی وغبیّوغبیِ ی عجیؼی عیجغَى ث ػٌ َاى تَاثغ تغت در اخزای رٍٍػ گبلزکیی ثزای حل هِؼبدلات دیفزاًغیل پبرُ ای اعتفبدُ هی ؽَد. تبثغ ؽکل ّوغبی ی عجیؼی x ًغجت ث ّوغبیِ ی عٍجیؼی I ث ػٌ َاىِ ًغجت هغبحٍتٍ علَل رٍِرًٍیًی هزتج ی د )AI( ثثِ کل هغبحت علَل ر ًی هزتج ی ًخغت (A) تؼزیف هی ؽَد:
45699456591

)15( I xAAIxx , A x jn1Aj x هؾتق تَاثغ ؽکل عیجغَى اس راثغ راثغِی سیز قبثل هحبعجهحبعجِ اعت:
I, j (x) 

AI, j (x) I (x)A, j (x) , j  1,2 )16(
(A(xؽکل)الف-2( ثیبىک ذُکٌٌذُی تؼذادی اس ًقبط در صفحِ هی ثبؽذ. هی تَاى اییِ ًقبطٍ را ثزاعبط رٍٍػٍ دلِاًًی هثلث ثٌٌذی وَد. ؽجک ی رٍرًٍیًی ایٍی ًقبطِ ث عیل ی تزعین ػوَدً هٌصف ّبیِ ثیی ّز د گِزگزُ ث دعت هی آیذ )ؽکل ه-2(. اگز قِغ ی x، یک قغ در فضبیِ در ثز گیزذُ ی ًقبط هغئًل ثبؽذ، ث ه ظَر دعت یبثی ث تَاثغ ؽکل در گزُ x، ًخغت ثِ عیلٍعیلِ ی تزعین ؽجکِ ی ر ًی
رٍٍػ
ثزای گزُ x ًقبط اعزاف ،ّوغبی یِ ّبی عجیؼیِ گزُ xهؾخِص هیٍ گزدد)ؽکِل الف-3( ث گ ای ک ثزایِقغ ی x، 5 ّوغبی ی عجیؼیٍ خٍخَدَد دًارد. ثب ت خ ثراثغ ی)15( ٍ ؽکل ّبی)الف-3 ه-3(، تَاثغ ؽکل ثزایگزُ x ثز اعبط رٍٍػ الوبى عجیؼی ٍ الوبى هحذٍٍد در خذٍلخذٍل 1 هؾخص ؽذؽذُ اعت.

مدل سازی رفتار الاست – پلاستیک با استفادٌ از ریش المان محدید ی بدین المان
در ایی ثخؼ، آًبلیش تٌٌؼ در حبلت الاعتَ – پلاعتیک ثزای حبلت تٌٌؼ صفحِ ای، کزًؼ صفِحِ ای ؽزایظ تقبرى هحَری هََرد ثزرعِی قزِار گزفت اعتٍ. ًخغت هؼبدلات تؾکیل یبفت ث ه ظَر ثیبى رفتبر الاعتَ -پلاعتیک هَاد در حبلت 2 ثؼذی ارای هی گزدد عِپظ فزه َلثٌٌذی الوبى هحذٍٍد گبلزکییِ ثذٍٍى الوبىٍ ث ه ظَر حل هغبیل ػٌ َاى هیگزدد. هؼیبر تغلین هَرد ت خ در ایٌٌدب، هؼیبر تغلین ٍاى- هبیغش هی ثبؽذ. رفٍتبر پلاعِتیک هبدُ ؽبهل رفتبری ًب ثزگؾتپذیز در کزًًؼ ًب اثغت ث سهبى اعت .فزهَل ثٌذی تئتئَری پلاعتیغیتِ ؽبهلٍِ هزاِحل سیز هیثبؽذ[8 9]:
خَد راثغ ثیی تٌٌؼ ٍ کزًًؼ در بحی ًبحیِی الاعتیک.
درٍ ًظزِ گزفتیِ هؼیبر تغلین ث ه ظَر هؾخص ؽذى سهبى رٍد ث بحٍی ی پلاعتیکٍ.
ت عؼ ی رٍاثظ تٌٌؼ کزًًؼ ثِه ظَر بحیًبحیِ ی پلاعتیک.
رفتبر هَاد در بحیًبحیِ ی الاعتیک ثثٍِعٍعیللِ ی راثغراثغِ ی سیز تؼزیف هی ؽَد:
De )17(
در حبلات گ بگَىگًَبگَى)کزًًؼ صفحصفحِ ای، تٌٌؼ صفح صفحِای ٍ حبلت تقبرى هحَری( هبتزیظ De ثِ گ گًَِی سیز تؼزیف هی ؽَد:
ثزای حبلت کزًؼ صفح صفحِای ٍ تقبرى هحَری:
10820289369

1
0
0
1
2
2
1
0
0
1
0
1
1
1
1
1
2
1
1
1


E


دیدگاهتان را بنویسید