دغ اص انجب ػملیبر جوؿنبسی، محل اسلب نمونه هب سحز ثبصسػی چـمی قشاس گش شیذ و ؿنل ظبهشی و وضؼیز ػیوه احشمبلی آنهب موسد ثشسػی قشاس گش ز ػذغ نمونه هبیی اص محل جوؽ هب سهیه و آصمو هبی مشبلوگشا ی نوسی و النششونی)SEM(، ػخشیػیجی و مـؾ سوی نمونه هب انجب ؿذ ثهمیظوس ثشسػی مشبلوگشا ی، نمونه هبیی ثهگونه ی ػشضی سهیه ؿذه و دغ اص آمبدهػبصی اولیه ؿبمل ػیجبدهصنی و دولیؾ ثب خمیش المبػه 1/1 مینشومشش ثهوػیله ی محلو یل دسکذ HFاچ ؿذنذ ثشسػی مشبلوگشا ی نوسی عی 2 مشحلهیمینشوػنودی و مبمشوػنودی انجب ؿذ مشبلوگشا یمینشوػنودی ثب اػشفبده اص یل دػشگبه مینشوػنوح نوسی مذ LECO CM60 مجهض ثه ػیؼشم آنبلیض سلویشی (Image Analysis) ثهمیظوس سؼیین انذاصه ی دانه هب و دسکذ حجمی بصهبی موجود دس نبحیه ی جوؽ نمونه هب انجب ؿذ همچیین، ثشای ؿیبػبیی بصهب اص یل دػشگبه مینشوػنوح النششونی SEM مذ VEGA/TESCAN مجهض ثه ػیؼشم النششو ثبنویه
)SE( و سحز ولشبط ؿشبه دهیذه ی KV21 اػشفبده ؿذ مشبلوگشا ی مبمشوػنودی ثب اػشفبده اص یل دػشگبه اػششیومینشوػنوح مذ OLYMPUZ Z61، دس حبلز دغ اص اچ مبمشو)ثب محلو اچ H2O+%4HCl+%1HF95%( انجب ؿذ و ػشم نبحی ههبی HAZ و TMAZ ثشای هش نمونه دغ اص سلویشثشداسی سؼیین گشدیذ
آصمو مینشو ػخشی ػیجی اص لض جوؽ ثه ممل دػشگبه ػخشی ػیجی مذ Strures Duramin سحز ثبس 511 گش نیشو و حذاقل سوی 3 نقغهی گونبگو اص هش نمونه انجب ؿذ و میبنگین نشبیج آنهب مؼیبس ػخشی لض جوؽ دس نظش گش شه ؿذ آصمو مـؾ عولی ثشاػبع اػشبنذاسد AWS B4 ثهممل دػشگبه مـؾ Universal- Instron انجب ؿذ گفشیی اػز مه جهز ا ضایؾ دقز نشبیج آصمو مـؾ عولی، آصمو سوی 2 نمونه دس هش یل اص ؿشایظ جوؿنبسی انجب ؿذ مه میبنگین نشبیج آنهب مؼیبس ویظگی هبی مــی دس نظش گش شه ؿذ

نتایج و بحث
بازرسی چشمی و متالوگرافی ماکروسکوپی
ؿنل 3، سلویش نمونه هبی جوؿنبسی ؿذه سا دس هوا و صیش آه، 2 دسجه ی ػبنشیگشاد ثب گب جوؿنبسی 18/1 میلی مشش ثش دوس سا نـب می دهذ
همب گونه مه مـخق اػز، هش دو نمونه ثذو سشک ثوده و اص نظش ظبهشی سفبوسی ثین نمونه هبی جوؿنبسی ؿذه وجود نذاسد جذو 2، نشبیج آصمو هبی مشبلوگشا ی ومنبنینی نمونه هبی گونبگو سا نـب می دهذ همب گونهمه مـبهذه می ؿود دس یل گب جوؿنبسی ثبثز، ػشمنبحیه هبی HAZ و TMAZ نمونه هبی جوؿنبسی ؿذهدس صیش آه اص نمونه ی جوؿنبسی ؿذه دس هوا ممشش می ثبؿذ همچیین، دس یل گب جوؿنبسی ثبثز، ػشم نبحیه هبی HAZ و TMAZ نمونه ی جوؿنبسی ؿذه دس صیش آه 2 دسجه ی ػبنشیگشاد مم سش اص نمونه ی جوؿنبسی ؿذه دس صیش آه 31 دسجه ی ػبنشیگشاد می ثبؿذ ثب سوجه ثه نشبیج جذو 2 مـخق می گشدد مه ممششین ػشم نبحیه هبی HAZ و TMAZ دس یل گب جوؿنبسی ثبثز مشثوط ثه نمونه ی جوؿنبسی ؿذه دس صیش آه 2 دسجه ی ػبنشیگشاد ثب گب 1/1 میلی مشش ثش دوس می ثبؿذ ثه گونه ای مه دس این نمونه، ػشم نبحیه ی HAZ، 2/5 میلی مشش و ػشم نبحیه ی TMAZ 3/3 میلی مشش می ثبؿذ دلیل این موضوع نبؿی اص ػشػز خشوج حشاسر اص نبحیه ی جوؽ می ثبؿذ اص آ جبیی مه ثب ا ضایؾ ػشػز خشوج حشاسر ،صمب مب ی ثشای سوصیغ حشاسر دس نبحیه هبی HAZ و TMAZ مبهؾ می یبثذ، لزا حشاسر دس صمب ممششی اص این نبحیه هب خبسج می گشدد]17و14[ مه نشیجه ی آ مبهؾ ػشم این نبحیه هب ثب ا ضایؾ ػشػز خشوج حشاسر می ثبؿذ]18و16[ اص ػوی دیگش، ثشسػی جذو 2 مـخق می میذ مه دس یل ؿشایظ مـخق جوؿنبسی دس هوا و یب صیش آه ثب مبهؾ گب جوؿنبسی ػشم نبحیه هبی HAZ و TMAZ ا ضایؾ می یبثذ دلیل این موضوع نبؿی اص ا ضایؾ حشاسر وسودی جوؿنبسی ثب مبهؾ گب جوؿنبسی می ثبؿذ مه ػجت عولانی سش ؿذ صمب خشوج حشاسر اص نبحیه هبی HAZ و TMAZ ؿذه]14و13[ و ثذین سشسیت ػشم این نبحیه هب ا ضایؾ یب شه اػز

ریسساختار میکروسکوپی
ؿنل الف-4، سلویش مینشوػنوح نوسی آلیبط 4343
) لض دبیه( سا نـب می دهذ همب گونه مه مـخق اػز انذاصه ی دانه هبی لض دبیه ، 171 مینشومشش می ثبؿذ سلویش SEM لض دبیه دس ؿنل)ه-4( اسایه ؿذه اػز دس این ؿنل دو نوع سػوه خبمؼششی سنگ چیذ ضلؼی ثب انذاصه ی میبنگین 8 مینشومشش و سػوثبر ػفیذسنگ ؿجه میله ای و مشوی ثب انذاصه ی میبنگین 4 مینشومشش دس سیضػبخشبس مـبهذه می گشدد آنبلیض نقغه ای EDS اص سػوثبر یبد ؿذه)ؿنل ج-4( مـخق می نمبیذ مه سػوثبر خبمؼششی سنگ، سشمیت ثین لضی آهن و ػیلیؼیم)Si2Fe( و
سػوثبر ػفیذسنگ ، بص غیی اص ػیلیؼیم) بص ( می ثبؿیذ همچیین، جذو 2، نشبیج آصمو مشبلوگشا ی مینشوػنودی نمونه هب سا دس ؿشایظ جوؿنبسی گونبگو نـب می دهذ همب گونه مه مـخق اػز دس یل گب جوؿنبسی ثبثز ثب ا ضایؾ ؿذر خیلمییذگی محیظ ،انذاصه ی دانه هب و انذاصه ی سػوثبر بصو سشمیت ثین لضی Si2Fe دس نبحیه ی جوؽ مبهؾ می یبثذ ؿنل 5، مقبیؼه ای ثین انذاصه ی دانه هب و ؿنل 6، مقبیؼه ای ثین انذاصه ی سػوثبر بص و سشمیت ثین لضی Si2Fe دس گب جوؿنبسی 18/1 میلی مشش ثش دوس ثشای نمونه هبی جوؿنبسی ؿذه سا نـب می دهذ
ثشسػی ؿنل 5 و 6 مـخق می نمبیذ مه دس ؿشایظ جوؿنبسی دس هوا و صیش آه دس گب جوؿنبسی ثبثز 18/1 میلی مشش ثش دوس، انذاص ه ی دانه هب، انذاصه ی سػوثبر بص  و انذاصه ی سشمیت ثین لضی Si2Fe نبحیه ی جوؽ دس ؿشایظ جوؿنبسی ؿذه دس صیش آه، ممشش اص هوای ػبمن می ثبؿذ همچیین، انذاصه ی دانه هب و سػوثبر نبحیه ی جوؽ ثهدػز آمذه اص جوؿنبسی دس صیش آه 2 دسجه ی ػبنشیگشاد ممشش اص صیش آه 31 دسجه ی ػبنشیگشاد می ثبؿذ اص ػوی دیگش، ثشسػی نشبیج جذو 2 مـخق می نمبیذ مه دس سمبمی گب هبی جوؿنبسی، ممششین انذاصه ی دانه هب ،انذاصه ی سػوثبر بص و انذاصه ی سشمیت ثین لضی Si2Fe مشثوط ثه نمونه ی جوؿنبسی ؿذه دس صیش آه، 2 دسجه ی ػبنشیگشاد می ثبؿذ دلیل این موضوع نبؿی اص ػشػز خشوج حشاسر اص نبحیه ی جوؽ این نمونه دس مقبیؼه ثب ػبیش نمونه هب می ثبؿذ اص آ جبیی مه ثبلاسشین ؿذر خیلمییذگی مشثوط ثه نمونه ی جوؿنبسی ؿذه دس صیش آه 2 دسجه ی ػبنشیگشاد می ثبؿذ، لزا ثه دلیل ػشػز خشوج حشاسر ،دانه هب صمب مب ی ثشای سؿذ دس هیگب سجلوس دوثبسه ی دییبمینی سا نذاؿشه انذ]18و17[ و سؿذ سشمیجبر ثین لضیSi2Fe اص ساه ثه هم دیوػشن میؼش نجوده و همچیین، سػوه بص اص صمییه مهیب نجوده اػز دس نشیجه مـبهذه می گشدد مه ثب ا ضایؾ ػشػز خشوج حشاسر، انذاصه ی سػوثبر بص و انذاصه ی سشمیجبر ثین لضیSi2Fe دس نبحیه ی جوؽ مبهؾ می یبثیذ و ممششین انذاصهی بصهب و سشمیجبر ثین لضی مشثوط ثه نمونه یجوؿنبسی ؿذه دس صیش آه 2 دسجهی ػبنشیگشاد می ثبؿذ
ؿنل 7، سلویش مشبلوگشا ی نوسی و SEM نمونه ی جوؿنبسی ؿذه دس ؿشایظ گب جوؿنبسی 16/1 میلی مشش ثش دوس، دس دو حبلز جوؿنبسی ؿذه دس هوای ػبمن و جوؿنبسی ؿذه دس صیش آه 2 دسجه ی ػبنشیگشاد سا ثهگونه ی مقبیؼه ای نـب می دهذ همب گونه مه دس ؿنل 7 مـخق اػز، انذاصه ی دانه هب)ؿنل هبی الف -7 و ه-7( و انذاصه ی سػوثبر بص  و سشمیجبر ثین لضی Si2Fe )ؿنل هبی ج-7 و د-7( دس نمونه هبی جوؿنبسی ؿذه دس ؿشایظ هوای ػبمن و صیش آه 2 دسجه ی ػبنشیگشاد دس گب جوؿنبسی 16/1 میلی مشش ثش دوس ثب ینذیگش مشفبور ثوده و انذاصه ی دانه هب، انذاصه ی سػوثبر بص  و انذاصه ی سشمیجبر ثین لضی Si2Fe نمونه ی جوؿنبسی ؿذه دس صیش آه 2 دسجه ی ػبنشیگشاد)ؿنل هبی ه-7 و د-7( ممشش اص نمونه ی جوؿنبسی ؿذه دس هوای ػبمن)ؿنل هبی الف-7 و ج-7( می ثبؿذ
اص ػوی دیگش، ثشسػی جذو 2 مـخق می نمبیذ مه ثب مبهؾ گب جوؿنبسی دس یل ؿشایظ مـخق)هوا یب صیش آه( انذاصه ی دانه هب، انذاصهی سػوثبر بص  و انذاصه ی سشمیجبر ثین لضی Si2Fe ا ضایؾ می یبثذ ؿنل 8، مقبیؼه ای ثین انذاصه ی دانه هب و ؿنل 9، مقبیؼه ای ثین انذاصه ی سػوثبر بص  و سشمیجبر لضی Si2Fe دس ؿشایظ جوؿنبسی ؿذه ثب گب هبی گونبگو دس محیظ هوای ػبمن و صیش آه سا نـب می دهیذ
همب گونه مه دس ؿنل 8 و 9 مـخق اػز ثب مبهؾ گب جوؿنبسی دس ؿشایظ جوؿنبسی هوای ػبمن یب صیش آه، انذاصه ی دانه هب، انذاصه ی سػوثبر بص  و انذاصه ی سشمیجبر ثین لضی Si2Fe ا ضایؾ می یبثیذ دلیل این موضوع نبؿی اص ا ضایؾ حشاسر وسودی جوؿنبسی می ثبؿذ ]14[ ثب مبهؾ گب جوؿنبسی، حشاسر وسودی ا ضایؾ و صمب مب ی ثشای سجلوس دوثبسه ی دییبمینی دانه هب[21]، سػوه بص  اص صمییه ثه دلیل مبهؾ حلالیز ػیلیؼیم ثب دمب و هم چیین، سؿذ سشمیت Si2Fe اص ساه ثه هم دیوػشن مهیب خواهذ ؿذ، لزا دس کوسر ا ضایؾ گب جوؿنبسی صمب مب ی ثشای سؿذ دانه هب، بصهب و سػوثبرمهیب نمیگشدد]16و13[
ثشسػی جذو 2، مـخق می نمبیذ مه ممششین
انذاصهی دانه هب، انذاصهی سػوثبر بص  و انذاصه ی سشمیجبر ثین لضی Si2Fe دس سمبمی ؿشایظ جوؿنبسی، مشثوط ثه گب جوؿنبسی 1/1 میلیمشش ثش دوس میثبؿذ ثه گونه ای مه انذاصهی دانه هبی نبحی هی جوؽ نمونه ی جوؿنبسی ؿذه دس صیش آه 2 دسجهی ػبنشیگشاد ، 38 مینشومشش، انذاصه ی سػوثبر بص، 1/1 مینشومشش و انذاص هی سشمیجبر ثین لضی Si2Fe، 8/3 مینشومشش می ثبؿذ

سختی و ویصگی های کششی
جذو 2، نشبیج آصمو ػخشی و ویظگی هبی مــی نمونههبی گونبگو سا نـب میدهذ همب گونه مه اص جذو 2 مـخق اػز دس یل گب جوؿنبسی ثبثز ثب ا ضایؾ ؿذر خیل مییذگی محیظ جوؿنبسی، ػخشی ،اػشحنب مــی و اػشحنب سؼلیم، ا ضایؾ و دسکذ اصدیبد عو نؼجی مبهؾ مییبثذ ؿنل 11، مقبیؼه ی ثین ػخشی، اػشحنب مــی و سؼلیم نمونه هبی جوؿنبسی ؿذه دس گب جوؿنبسی 16/1 میلی مشش ثش دوس سا دس ؿشایظ هوای ػبمن و صیش آه نـب میدهذ همب گونه مه مـخق اػز، ػخشی، اػشحنب مــی و سؼلیم نمونه ی جوؿنبسی ؿذه دس ؿشایظ هوای ػبمن ممسش اص نمونههبی جوؿنبسی ؿذه دس صیش آه می ثبؿذ
اص ػوی دیگش، ثشسػی جذو 2 مـخق می نمبیذ مه دس گب هبی جوؿنبسی ثبثز، ثبلاسشین مقذاس ػخشی ،اػشحنب مــی و اػشحنب سؼلیم و ممششین دسکذ اصدیبد عو نؼجی مشثوط ثه نمونههبی جوؿنبسی ؿذه دس صیش آه 2 دسجه ی ػبنشیگشاد میثبؿذ دلیل ثبلاسش ثود ویظگ یهبی منبنینی این نمونه دس سمبمی گب هبی جوؿنبسی اسسجبط ثین انذاصه ی دانه هب، انذاصهی بصهب و انذاصه ی سشمیجبر موجود دس سیضػبخشبس مینشوػنودی ثب ویظگی هبی مــی و ػخشی می ثبؿذ]19و17[ اص آ جبیی مه انذاصه ی دانه هب، انذاصهی سػوثبر بص و انذاصه ی سشمیجبر ثین لضی Si2Fe نمونهی جوؿنبسی ؿذه دس صیش آه 2 دسجه ی ػبنشیگشاد دس سمبمی گب هبی جوؿنبسی اص ػبیش نمونه هب ممشش اػز لزا ثشاػبع ساثغه ی هب دچ]19[ اص ثبلاسشین ػخشی و اػشحنب مــی و ممششین اصدیبدعو نؼجی ثشخوسداس می ثبؿذ
ثشسػی جذو 2 مـخق می نمبیذ مه دس یل محیظمـخق، ثب مبهؾ گب جوؿنبسی، ػخشی، اػشحنب مــی و اػشحنب سؼلیم، مبهؾ و دسکذ اصدیبد عو نؼجی ا ضایؾ می یبثذ دلیل این موضوع نبؿی اص حشاسر وسودی ثیـشش ثب مبهؾ گب جوؿنبسی می ثبؿذ]17[ مه نشیجه ی آ سؿذ دانه هب، سؿذ سػوثبر بص و سؿذ سشمیجبر ثین لضیSi2Fe می ثبؿذ همچیین، ثشسػی جذو 2 مـخق می نمبیذ مه ثبلاسشین مقذاس ػخشی و ویظگی هبی مــی مشثوط ثه نمونه ی جوؿنبسی ؿذه ثب گب جوؿنبسی 1/1 میلی مشش ثش دوس دس ؿشایظ صیش آه 2 دسجه ی ػبنشیگشاد می ثبؿذ ثه گونه ای مه ػخشی نبحیه ی جوؽ دس این نمونه 131 وینشص، اػشحنب مــی 312 مگبدبػنب ، اػشحنب سؼلیم 196 مگبدبػنب و دسکذ اصدیبد عو نؼجی 6/12 دسکذ می ثبؿذ

نتیجه گیری
دس این دظوهؾ، اثش سوأ ػشػز حشمز خغی، ػشػز دوسا دین و دمبی آه ثش سیضػبخشبس و ویظگی هبی منبنینی جوؽ آلیبط آلومیییو 4343 جوؿنبسی ؿذه ثب شآییذ اکغنبمی اغشـبؿی انجب و ثب سوؽ مؼمو جوؿنبسی)دس هوای ػبمن( مقبیؼه گشدیذ مه نشبیج ثهدػز آمذه ثه ؿش صیش می ثبؿذ:
اص نظش ؿنل ظبهشی نمونه هبی جوؿنبسی ؿذه دس ؿشایظ هوای ػبمن و صیش آه ثب ینذیگش سفبوسی نذاؿشه و ثذو هشگونه ػیت و سشک می ثبؿیذ
دس یل گب جوؿنبسی ثبثز، ػشم نبحیه هبی HAZ و TMAZ نمونه هبی جوؿنبسی ؿذه دس صیش آه مم سش اص نمونه ی جوؿنبسی ؿذه دس هوای ػبمن می ثبؿذ 3- دس ؿشایظ جوؿنبسی مـخق)هوای ػبمن یب صیش آه( ثب مبهؾ گب جوؿنبسی ػشم نبحیه هبی HAZ و TMAZ ا ضایؾ می یبثذ
دس یل گب جوؿنبسی ثبثز، انذاصه ی دانه هب ،انذاصه ی سػوثبر بص و انذاصه ی سشمیجبر ثین لضی Si2Fe نمونه هبی جوؿنبسی ؿذه دس صیش آه، ممشش اص نمونه ی جوؿنبسی ؿذه دس هوای ػبمن می ثبؿیذ
دس ؿشایظ جوؿنبسی مـخق)هوای ػبمن یب
صیشآه( ثب مبهؾ گب جوؿنبسی انذاصه ی دانه هب، انذاصه ی سػوثبر بص و انذاصه ی سشمیجبر ثین لضی Si2Fe ا ضایؾ می یبثذ

دس یل گب جوؿنبسی ثبثز، ػخشی، اػشحنب مــی و اػشحنب سؼلیم نمونه هبی جوؿنبسی ؿذه دس صیش آه ثیـشش و دسکذ اصدیبد عو نؼجی آنهب ممشش اص نمونه ی جوؿنبسی ؿذه دس هوای ػبمن می ثبؿیذ 7- دس ؿشایظ جوؿنبسی)هوای ػبمن یب صیش آه( مـخق، ثب مبهؾ گب جوؿنبسی، ػخشی، اػشحنب
مــی و اػشحنب سؼلیم مبهؾ و دسکذ اصدیبد عو نؼجی ا ضایؾ می یبثذ
8- نمونه ی جوؿنبسی ؿذه ثب گب 1/1 میلی مشش ثش دوس دس ؿشایظ صیش آه 2 دسجه ی ػبنشیگشاد داسای ممششین ػشم نبحی ههبی HAZ و TMAZ، موچنششین انذاصهی دانههب، ممششین انذاصهی سػوثبر بصهبی و سشمیجبر ثین لضی Si2Fe، و همچیین، ثبلاسشین مقذاس ػخشی ،اػشحنب مــی و اػشحنب سؼلیم و ممششین دسکذ اصدیبد عو نؼجی ثوده اػز

Journal of Materials Processing and Technology,200, pp364-372, 2008.
K.V. Jata, K.K. Sankaran, J. Ruschau, “Friction-Stir Welding Effects on
Microstructure and Fatigue of Aluminum alloy 7050-T7451″. Metallurgy and Materials Transactions A, 31:21, pp81-92, 2000.
H. Aydin, A. Bayram, A. Uguz, K.S. Akay, “Tensile Properties of Friction Stir Welded Joints of 2024 Aluminum Alloys in Different State”. Materials Design, 86, pp326331, 2008.
J.Q. Su, T.W. Nelson, R. Mishra, M. Mahoney,” Microstructural Investigation of Friction Stir Welded 7050-T651Al”. Acta Marerialia., 51,pp713-729, 2003.
D.Sarukada, K.Katoh, H.Toskisue “Under Water Friction Welding of 6061 Aluminum alloy “Journal of Japan Institute of Light Metals, 52,1, pp 42-53, 2002.
D.C. Hofmann and K.S. Vecchio,
“Submerged Friction Stir Processing (SFSP):
An Improved Method for Creating Ultra-FineGrained Bulk Materials”, Materials Science and Engineering, A, 402,pp 234- 241, 2005. 16- H.J.Liu, H.J. Zhang, Y.X,Huang, Y.U.Lei “Mechanical Properties of Underwater Friction
Stir Welded 2219 Aluminum alloy” Transactions Nonferrous Metals Society China, 20, pp 1387-1391, 2010.
M. Cabibbo , H.J. McQueen, E.
Evangelista, S. Spigarelli, M. Di Paola, A. Falchero, “Microstructure and Mechanical Properties Studies of AA6056 Friction Stir Welded”. Materials Science and Engineering A, 460-461, pp86-94, 2007.
C.Genevios, D.Faberegue, A.Deschamps, W.J.Poole “on the Coupling between
Precipitation and Plastic Deformation on Relation with Friction Stir Welding of AA2024 T3 Aluminum alloy” Materials Science and Engineering A,441, pp 39-48, .6002
Y.J.Kwon, I.Shigematsu, N.Saito, “Mechanical Properties of Fine-Grained Aluminum Alloy Produced by Friction Stir Process”, Scripta Materialia, 49,pp 785-780, .3002

Refrences:
R.S. Mishra, Z.Y. Ma. “Friction stir welding and processing”, Materials Science and Engineering R, 50, pp 1-78, 2005.
Ren, S.R, Ma, Z.Y, Chen, L.Q. Effect of Welding Parameters on Tensile Properties and
Fracture Behavior of Friction Stir Welded AlMg-Si alloy. Scripta Materialia, 56, pp69-72, 2007.
Y.M.Hwang, Z.W.Kang, Y.C. Chiou, H.H.Hsu, “Experimental study on Temperature Distributions within the Work piece During Friction Stir Welding of Aluminum alloys”. International Journal of Machine Tools & Manufacture, 48, pp778-787, 2008.
F. Alcantara, N.G, “Temperature Evaluation and Mechanical Properties of Dissimilar Friction Stir Weldments when joining AA 2024 and AA7075 with an AA6056 alloy”. Welding world,50 (11/12),pp 107-116,2006.
Y.S. Sato, Y. Kurihara, S.H.C. Park, H. Kokawa, N. Tsuji, “Friction stir Welding of Ultrafine Grained Al alloy 1100 Produced by Accumulative roll-Bonding”, Scripta
Materialia, 50, pp57-60, .4002
P. Cavaliere, F. Panella, “Effect of Tool Position on the Fatigue Properties of Dissimilar 2024-7075 Sheets joined by friction stir welding”. Journal of Materials Processing Technology, 206, pp249-255, 2008.
P. Cavaliere, R. Nobile, F. Panella,W. Squillace, A.” Mechanical and Microstructural Behavior of 2024-7075 Aluminum alloy Sheets Joined by Friction Stir Welding”. International Journal of Machine Tools and Manufacture, 46, pp588-594, 2006.
W.B. Lee, Ym. Yeon, S.B. Jung, “The Mechanical Properties Related to the Dominant Microstructure in the Weld Zone of Al Alloy Joints by Friction Stir Welding”. Journal of Materials Science, 35, pp41914193, .3002
K. Elangovan, V.Balasubramanian, “Influences of Pin Profile and Rotational Speed of the Tool on the Formation of Friction Stir Processing Zone in AA2219 Aluminum alloy”. Materials Science and Engineering A,459, pp7-18, .7002
P. Cavaliere, A. Squillace, F. Panella ,”Effect of Welding Parameters on Mechanical and Microstructural Properties of AA6082 Joints Produced by Friction Stir Welding”.
پیوستها
جذو 1- سشمیت ؿیمیبیی )دسکذ وصنی( آلیبط 4343
Al Zn Mg Mn Cu Fe Si
ثبقیمبنذه 1/11 1/12 1/15 1/15 1/84 7/53

-273099285232

مذ

نمونه

ؿشایظ
جوؿنبسی

ػشػز
حشمز

خغی

V

)
min
mm
(

ػشػز
دوسا

دین

W

)
rpm
(

گب

جوؿنبسی
W
V

(
r
mm
)

مشبلوگشا
ی

مبمشوػنودی

م

ی
مشبلوگشا
ی
نشوػنودی

منبنینی

خواف

ػشم

میغقه

TMAZ

(
mm
)

ػشم

میغقه

HAZ

(
mm
)

مشوػظ

انذاصه
دانه

هب

)
m
(

مشوػظ

انذاصه

بص

سػوه

)
m
(

مشوػظ

انذاصه

سشمیجبر

ثین

لضی

Fe
2
Si

)
m
(

اػشحنب

مــی

(
Mpa
)

اػشحنب

سؼلیم
(
Mpa
)

اصدیبد

عو
نؼجی

)
دسکذ
(

ػخشی
(
HV
0.5)

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

مذ

نمونه

  • 1

دیدگاهتان را بنویسید