– فاز مارتنزیت تشکیل شده متأثر از مقدار پارامترهای ورودی بوده و با افزایش فاصله از سطح، از مقدار فاز مارتنزیت کاسته شده و بر مقدار فریت و پرلیت افزوده میشود.
5- در تمامی نمونهها، مقدار سختی سطح در سمت خارجی پین ها بیشتر از سمت داخلی پین هاست.

تقدیر و تشکر
نویسندگان مقاله بر خود لازم می دانند که از مدیریت و پرسنل محترم بخش فنی و مهندسی شرکت موتورسازان تراکتورسازی تبریز جهت همکاری صمیمانه در انجام این پژوهش تقدیر و تشکر نمایند.

Institute of Chemical Engineers, Vol. XXXVII, 2009.
م. کاشفی، م. ر. ثانی، ک. زرگریان، “عوامل مؤثر بر عمق سخت شده در سخت کاری القایی پلوس خودرو”، دهمین گنکره انجمن مهندسی متالورژی ایران، دانشگاه فردوسی مشهد، 1385.
H. Kristoffersen and P. Vomacka,
“Influence of process parameters for induction hardening on residual stresses”, Materials and Design, 22, pp. 637-644, 2001. 8- ع. هرندی، ح. رضوی و م. عباسی، “بررسی پارامترهای فرآیند سختکاری القایی بر عمر خستگی توشن بار”، دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی ایران و جامعه ریخته گران ایران ،1387.
V. Rudnev, “coil copper electromagnetic edge effect”, Heat treating process, Professor Induction Series, Inductoheat Group, 2007.
M. Melander, “Theoretical and experimental study of stationary and progressive induction hardening”. Journal of Heat Treating, Vol. 4(2), pp.145–166, 1985.

منابع
م. ع.گلعذار، عملیات حرارتی و مهندسی سطح، انتشارات ارکان، اصفهان، 1382.
ا. باباخانی، “بررسی تأثیر دمای پیشگرم، میزان کرنش و نرخ سرد شدن بر اندازه 30MSV6دانه ی فولاد میکروآلیاژی وانادیوم دار”، دومین همایش مشترک انجمن ریخته گران ایران و انجمن مهندسان متالورژی ایران، 1387
J. Grum, “Analysis of residual stresses in main crankshaft bearings after induction surface hardening and fnish grinding”, Faculty of Mechanical Engineering Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Vol. 217, Part D, 2002.
A. Kohli and H. Singh, “Optimizing mean effective case depth of induction hardened parts (rolled condition) using response surface methodology”, International Journal on Emerging Technologies, Vol. 1(1), pp. 87-91, 2010.
T. Ahmad, O. Yousaf, A. Salam and J.Ahmad, “Relationthip Between Case Depth and Hardness in an Induction Hardened
Medium Carbon Steel” Journal of Pakistan

پیوستها
جدول 1- آنالیز شیمیایی از نمونه های مورد آزمایش
C عنصر Si P Mo Ni Al Cu V Cr Mn Fe S Ti
365/0 درصد وزنی 0/562 0/007 0/008 0/096 0/019 0/112 0/1 0/148 1/392 97/23 0/054 0/002

جدول 2- پارامتر های ورودی جهت انجام آزمایش ها. متغییر فرکانس (KHz) فاصله بین کویل و زمان القای جریان توان ((kW میل لنگ (S) (mm) دمای مایع کوینچ (°C)
سطوح آزمایش ها 85،95،105 7،9،11،13 0/5 ،0/7 ،1 7/8 27

شکل 1- تصویر شماتیک میل لنگ مورد استفاده.

شکل 2- پروفیل لایهی سختکاری شده.

7
9
11
13
85
95
105
640
660
680
700
720
740
760
780
800
820
(
Hv)
سطح

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

سختی
(
s)
جریان

القای

زمان
kw)
(
توان


دیدگاهتان را بنویسید